Sunnyside Park

Sunnyside–得名于Sunnyside Park(南素里的综合运动型公园,有室外游泳池,网球场,足球场等)。2个大型的购物中心-South Pointe Pennisula Village 近在咫尺之遥,是一个较新的社区。区内有很多新建的城市屋,共管公寓,和独立屋,深受小家庭,空巢家庭和退休人士的喜爱。Sunnyside 也是带有步行小道的大型城市森林公园(Sunnyside Acres Urban Forest)的所在地。
 

热点:Sunnyside Acres Urban Forest Sunnyside Park